Hizmetler

     
             Sıvı ve katı dolum otomasyonu

Makine üzerinde bofl bardak ünitesi, kapak ünitesi ve ürün girifl haznesi bulunmaktadır. Operatör sadece bofl bardak ve kapak koyarak makine yi besler. Ürün girifli ise seviye sensörü aracılı¤ıyla ürün Azaldıkça otomatık vana acılır ve hazne doldurulur. Operatör Dokunmatık panel üzerinden makine üzerinde bulunan bütün ekipmanları kontrol ve ayar yapabilir. Makinanın çalıflması: Start tufluna bastı¤ımızda otomatık olarak makinada arıza kontrolu yapar eğer varsa alar saysası ekrana gelir ve arızanın ne olduğu gösterilir. Arıza yoksa sistem çalıflmaya bafllar. Bardak besleme ünitesinde bardak var ise bardak düflürme her dönüflte bir bardak düflürür. Bir sonraki istasyonda bardak olup olmadı¤ı sensörler aracılıyla kontrol edilir. Bardak olan hatta sırasıyla geldi¤i istasyonlardaki iflleme tabii tutulur. Sırasıyla dolum yapılır sonra kapak koyulur ve kapak var yok kontrolunden sonra yapıfltırma ifllemi yapılır. Sistemin devamında bütün ifllemlere tabii tutulan ürün en sonunda konveyor bant yardımı makinadan çıkarılır.

 
                               Ters ozmoz

Prensip olarak yarı geçirgen membran kullanılarak suda çözünmüfl maddelerin arıtılması ifllemidir. Özellikle distilasyon ve deiyonizasyona alternatif olarak, klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldı¤ı sularda (deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek kuyu sularında), suyun içindeki minerallerin %90-99.8 oranında giderilmesini sa¤lar.Su teknolojindeki geliflme ile beraber RO cihazları evsel ve endüstriyel uygulamalarda yaygın bir flekilde kullanılmaya bafllamıfltır. Bu sistemde yüksek basınç uygulanan su, membranlara do¤ru itilir. Membranlara do¤ru itilen ham suyun bir kısmı ,yüksek basıncın etkisiyle yarı geçirgen membranın karflı tarafına geçerken ,besleme tarafında kalan konsantre su membran yüzeyini süpürerek drenaja atılır. Elde edilen arıtılmıfl suyun oranı suyun tuzluluk oranına göre de¤iflir. Bu orankuyu sularında %70 lere ulaflırken Denizsuyu için %40 civarındadır. Ters ozmoz otomasyonu; Sistemde 3 adet yüksek basınç pompası ve 1 adet besleme pompası bulnmaktadır.Yüksek basınç motorları dönüflümlü olarak çalıflmaktadır. 3 motor aynı anda çalıflmaz Ayrıca sistemde 6 adet yüksek basınç flalteri 4 adet alçak basınç flalteri mevcuttur. Sisteme start verildiğinde ilk once besleme pompası devreye girer ve belirli süre sonra yüksek basınç pompaları devreye girer ayarlanan basınçlar elde edildi¤i sürece sistem çalıflmaya devam eder. E¤er basınç flalteri herhangi birisi arıza verirse sistem durur ve ekranda hangi basınç sensörü oldu¤u görülür arıza giderilir. Sistem çalıflmasına devam eldir.
 
                                 Vinç Otomasyonu

Bir hatta üç köprü ve her köprüde 2 vinc olan komplike bir sistemdir. Her köprünün uzaktan kumandası ve manuel kumandası mevcuttur. Köprü üzerinde bulunan vinçleri kumandalar üzerinde bulunan seçim anahtarı aracılığıyla tek tek veya aynı anda kumanda edebiliriz. Bütün motorlarda fren vardır. Kaldırmanın freni kullandı?ımız sürücünün özelliğine bağlı olarak yükü kaçırmadan indirip kaldırma i?inde ba?arılı olmuştur.
 
               Kapı Kilit Yeri Açma Makinası Otomasyonu


Farklı seri değişik ebatlardaki pvc kapı kanat profili üzerinde kullanılan tüm kilitli kapı ispanyoleti,wc kilit,barelli kilit,oda kapı kilidi, kol montaj deliklerini kol deliğini,barel deliğini ve kilit kanal yuvasını metre kalem kullanmadan profili çevirmeden,makina başında beklemeden destek sacı ile birlikte sorunsuz bir şekilde açma işlemi yapar. Makinanın Çalışması : Operatör kullanacağı kilitlerin gerekli ölçulerini operatör paneldeki reçete fonksyonuna kaydeder. Kilit yeri açacağı profili sağa açılı veya sola açılır olduğunu belirler ve ona göre makine üzerine yerleştirir. Daha sonra baskı tuşuna basar ve prfil sıkıştırılır.Çalışacağı kilidin reçetesini cağırır ve makineye start verir yatayda bulunan step motor hareket eder ve belirtilen ölçüye gider. Sonra alt delme motoru belirlenen seviyeye kadar delerek yukarıya çıkar Üst motorda profil üzerine inene kadar hızlı bir şekilde gelir ve delmeye başlayınca yavaşlar ve matkabın devri belirlenen ölçuye ulaşınca sistem geriye doğru çıkar. Alt motor ve üst motor yerine gelince yatayda bulunan step motor bir sonraki ölcüye gider ve aynı işlemler uygulanır.


 
Desined By EVA Web Tasarım Web Yazılım